17 tháng 11, 2018

Cái lờ của bác

Cái lờ của bác


Cái lờ của bác
Năm xưa cải cách lệ đôi làn
Quy hoạch ngày nay dân nó than
Thương bác cái "Lờ" còn chửa nóng
Nhét sao cho lọt lũ  tham quan?
Bài viết liên quan