20 tháng 11, 2018

Sáu tháng đơn từ

Sáu tháng đơn từ

Sáu tháng đơn từ
Sáu tháng quan nhà nó đáp dân
Bởi vì lý do mới phong thần*
Mả cha đơn gửi nửa năm trước

Bá ngọ cớ sao mãi chẳng mần

*Ông phó chủ tịch nói mới nhậm chức được một tháng nên không biết đơn kiến nghị của tôi gửi từ 6 tháng truớc.
Bài viết liên quan