2 tháng 4, 2020

Cách ly

cách ly

Cách ly
Ly cách! cách ly, lách cách ly!
Bia hơi chúng vẫn nhậu tỳ tỳ
Nơi này dập dịch then cài kĩ
Ly cách! cách ly, lách cách ly!
Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào: